டென்மார்க்கைச் சேர்ந்த ஒரி கிறிஸ்டியன்சென் ரோமர் பாரன்ஃகைட் என்ற வெப்பமானியை உருவாக்கினார்.