மே, 19 – Jean-Pierre Christine செல்சியஸ் தெர்மா மீட்டரை உருவாக்கினார்.