ஹென்றி காவெண்டிஷ் (Henry Cavendish) என்பவர் முதன் முதலாக ஹைட்ரஜனின் பண்புகளை அறிந்து தெரியப்படுத்தினார்.