1767 – 1769 ஆம் ஆண்டுகளிம் முதலாம் ஆங்கிலேய-மைசூர் போர் நடைபெற்றது. (போர்கள்)