ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி என்பவர் வளிமண்டலத்தில் ஆக்‌ஸிஜன் உள்ளதென்பதை கண்டுபிடித்தார்.