யுரேனஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

நாகப்பட்டினமானது, டச்சுக்காரர்களிடமிருந்து ஆங்கிலேயருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது.