இந்தியாவின் முதல் வானிலை ஆய்வு மையம் கொல்கத்தாவில் நிறுவப்பட்டது.

போலந்தை, பிரசிய இராச்சியம், ரஷ்யா பேரரசு, ஆஸ்திரியா ஆகியவை தங்களுக்குள் பிரித்துக் கொண்டதால், போலந்து, லித்துவேனியப் பெரிய டச்சியுடன் நீண்டகாலக் கூட்டுறவு முடிவுக்கு வந்தது.