வெல்லஸ்லி 1798 முதல் 1805 முடிய பிரித்தானிய இந்தியாவின் தலைமை ஆளுநராக பணியாற்றினார்.

பிரெஞ்சு புரட்சி நடைபெற்றது.