வங்காள வங்கி (Bank of Bengal) ஆங்கிலேயர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் படிக்க மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கக் கூடிய பிரைய்லி எழுத்துமுறையை கண்டறிந்த லூயிஸ் பிரைய்லி பிறந்தார். தொடக்கத்தில் இவ்வெழுத்துமுறை சிலரால் மட்டுமே பின்பற்றப்பட்டது. பின்பு இம்முறையானது உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.கி.பி. 01 முதல் கி.பி 1000 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1001 முதல் கி.பி 1100 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1101 முதல் கி.பி 1400 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1401 முதல் கி.பி 1500 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1501 முதல் கி.பி 1600 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1601 முதல் கி.பி 1700 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1701 முதல் கி.பி 1800 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1801 முதல் கி.பி 1900 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1901 முதல் கி.பி 2000 ஆம் ஆண்டு வரை


2001 ஆம் ஆண்டு முதல் ….