அக்டோபர், 21 – நோபல் பரிசை உருவாக்கிய ஆல்பிரட் நோபல், சுவீடனில் பிறந்தார்.

இராஜாராம் மோகன்ராய் அவர்கள் இறந்தார்