வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு, 1828 முதல் 1835 வரை இந்தியத் தலைமை ஆளுநராகப் பதவியில் இருந்தார்.