ஜுன், 27 அன்று, இந்திய தேசிய பாடலான ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலை இயற்றிய பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி அவர்கள் பிறந்தார்.