செப்டம்பர், 20 – வாக்கும் பிளாஸ்க் (Vacuum Flask) கண்டுபிடித்த ஜேம்ஸ் திவார் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள் கின்கார்டைன் என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தார்.