சென்னை வங்கி (Ban of Madras) ஆங்கிலேயர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.