மே, 07 – வங்கக் கவி இரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் பிறந்தார்.