ஆகஸ்ட் மாதம் – நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது. ஜேம்ஸ் வில்கின்சன் பிரிக்ஸ் நீலகிரியின்  ஆணையராக நிர்வாகத்தை எடுத்துக் கொண்டார்.