ஜனவரி, 01 – அன்று, மணி ஆர்டர் அனுப்பும் முறை தொடங்கப்பட்டது.

இந்தியாவில் முழுமையான மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு முதன் முதலாக நடத்தப்பட்டது.