இந்தியா ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்றது. ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற முதல் ஆசிய நாடு இந்தியா ஆகும்.

ஒலிம்பிக்கில் இந்தியஆ சார்பாக கலந்து கொண்ட முதல் நபர், நார்மன் பிரிட்சார்ட் ஆவார்.