ஜூலை, 04 – சுவாமி விவேகானதந்தர் இயற்கை எய்தினார்.

உலகின் முதல் விமானம் மரத்தால் செய்யப்பட்டது.

கேரளாவில் முதன்முதலில் இரப்பர் தோட்டம் உருவாக்கப்பட்டது.

டெட்டி பியரின் வரலாறு – கரடியை வேட்டையாடச் சென்று மனமில்லாமல் திரும்பிய அமெரிக்க முன்னாள் பிரதமர் President Theodore Roosevelt அவர்களை கவுரவிக்கும் விதமாக உருவாக்கப்பட்டதே Teddy Bear பொம்மை. இதனை Morris Michtom தம்பதியனர் வடிவமைத்தனர்.கி.பி. 01 முதல் கி.பி 1000 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1001 முதல் கி.பி 1100 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1101 முதல் கி.பி 1400 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1401 முதல் கி.பி 1500 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1501 முதல் கி.பி 1600 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1601 முதல் கி.பி 1700 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1701 முதல் கி.பி 1800 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1801 முதல் கி.பி 1900 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1901 முதல் கி.பி 2000 ஆம் ஆண்டு வரை


2001 ஆம் ஆண்டு முதல் ….