• பல வாயுக்கள் சேர்ந்த கலவை – காற்று
 • நாம் வாங்கும் உணவுப் பொறுள்களில் கலப்படம் இல்லாதவை என்பதை உறுதி செய்யும் முத்திரை – அக்மார்க் முத்திரை
 • நிறம், அளவு, வடிவத்தின் அடிப்படையில் பொருள்களை பிரித்தல் – கையால் தெரிந்தெடுத்தல்
 • கலவையில் உள்ள பகுதிப் பொருள்கள் இலேசானதாக இருந்தால் அவற்றை தூற்றுதல் முறையில் பிரிக்கலாம்.
 • ஒரே கலவையில் உள்ள பகுதிப் பொருள்களின் பருமனளவு வேறுபட்டால் மட்டுமே அவற்றைச் சலித்தல் முறையில் பிரிக்க முடியும்.
 • காந்தத்தால் கவரப்படும் ஒரு பொருள் கலவையின் பகுதியாக இருந்தால் அதனைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை – காந்தப் பிரிப்பு முறை
 • துறைமுகங்கள் மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளில் பயன்படுத்தும் பளுத்தூக்கிகளில் பயன்படுத்துவது – மின்காந்தங்கள்
 • திண்மப் பொருளும், திரவப் பொருளும் கலந்த கலவையை அசையாமல் வைத்து, திரவத்தின் அடியில் திண்மப் பொருளைப் படியச் செய்வது – தெளிய வைத்தல்.
 • தெளிய வைத்தல் கலவை ஒன்றிலிருந்து, தெளிவான திரவப் பொருளை மட்டும் மற்றொரு கலனுக்குக் கண்ணாடிக்குச்சியின் உதவியுடன் மாற்றுதல் – தெளியவைத்து இறுத்தல் எனப்படும்.
 • வடிதாள் வழியே கசிந்து முகவையில் சேகரிக்கப்படும் நீர் – வடிநீர் எனப்படும்.
 • வடிதாளிலேயே தங்கும் மணல் – கசடு
 • ஒரு லிட்டர் கடல் நீரில் சுமார் எத்தனை கிராம் உப்பு கரைந்துள்ளது – 3.5 கிராம்
 • கடல் நீரில் நாம் உண்ணும் உப்பு மட்டும் இல்லாமல் 50க்கும் மேற்பட்ட கனிமங்கள் உள்ளன.
 • ஒரு நீர்மத்தை வெப்பத்தால் ஆவியாக மாற்றும் முறை – ஆவியாதல்
 • ஒரு பொருளின் ஆவி, குளிர்ச்சி அடையும்போது நீர்மமாக மாறும் முறைக்கு – ஆவி சுருங்கி நீர்மமாதல் என்று பெயர்.
 • உப்பைக் கடல் நீரில் இருந்து பிரிக்கும் முறை – ஆவியாதல்
 • அளவீடுகளும் இயக்கமும்:
 • தெரிந்த உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அளவோடு, தெரியாத அளவை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது – அளவீடு எனப்படும்.
 • தெரிந்த உறுதிபடுத்தப்பட்ட அளவு – அலகு எனப்படும்.
 • பெரும்பாலான அளவுகள் எண் மதிப்பையும், அலகையும் சேர்ந்தே பெற்றிருக்கும்.
 • எந்த ஒர் அளவீடும் அனைவருக்கும் ஒரே அளவைத்தான் தரவேண்டும் என்பது – திட்ட அளவீடு
 • மீட்டர், கிலோகிராம், வினாடி போன்றவை – திட்ட அலகுகளாகும்.
 • நிளம், நிறை, காலம் – அடிப்படை அளவுகள் ஆகும். இவை வேறு எந்த அளவுகளைக் கொண்டும் பெற இயலாது.
 • FPS முறை – அடி, பவுண்டு, வினாடி
 • CGS முறை – சென்டிமீட்டர், கிராம், வினாடி
 • MKS முறை – மீட்டர், கிலோகிராம், வினாடி
 • பன்னாட்டு அலகு முறை ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு – 1960. இதனை SI அலகு முறை என்பர்.
 • நீளம், நிறை, காலம் – SI அலகுமுறையின் அடிப்படை அளவுகளாகும்.

 • நீளத்தின் அலகு – மீட்டர்
 • நிறையின் அலகு – கிலோகிராம்
 • காலத்தின் அலகு – வினாடி
 • 1மீட்டர் = 1000 மில்லிமீட்டர் கொண்டது.
 • 1மீட்டர் = 100 சென்டிமீட்டர் கொண்டது.
 • 1கிலோமீட்டர் =1000 மீட்டர் கொண்டது.
 • ஒரு கிராம் = 1000 மில்லி கிராம் கொண்டது.
 • ஒரு கிலோகிராம் = 1000 கிராம் கொண்டது.
 • நிறையை அளவிட சட்டத்தராசு, இற்பியல் தராசு, மின்னணுத் தராசு போன்றவை பயன்படுகிறது.
 • மணலில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவைவிட அரிசி, பஞ்சு போன்றவற்றின் பருப்பொருளின் அளவு குறைவானது.
 • ஒரு மெட்ரிக் டன் என்பது 1000 கிலோகிராம்.
 • ஒரு மணி = 3600 வினாடிகளைக் கொண்டது.
 • ஒரு குவிண்டால் = 100 கிலோகிராம் கொண்டது.
 • ஒரு வினாடி = 1000 மில்லி வினாடி கொண்டது.
 • ஒரு வினாடி = 10,00,000 மைக்ரோ வினாடி கொண்டது.
 • ஒரு நிமிடம் – 60 வினாடி கொண்டது.
 • ஒரு மணி = 60 நிமிடம் கொண்டது.
 • ஒரு நாள் = 24 மணி நேரம் கொண்டது.
 • ஒரு ஆண்டு = 365 1/4 நாள்கள் கொண்டது.
 • ஒரு மெட்ரிக்டன் = 1000 கிலோகிராம் கொண்டது.
 • தங்கத்தின் நிறையை அளக்க கிராம் என்ற அலகைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
 • மாத்திரைகளில் உள்ள வேதிப்பொருள்களின் நிறை – மில்லி கிராம் என்ற அலகால் குறிப்பிடுகிறோம்.
 • ஒரு கிலோகிராமை விட அதிக நிறையை உடைய கரும்பு, பருத்தி போன்ற பொருள்களை அளக்க மெட்ரிக்டன், குவிண்டால் என்ற அலகைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
 • அரிசி, சர்க்கரை போன்றவற்றை அளக்க கிலோகிராம் என்ற அலகைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
 • முற்காலத்தில் காலத்தை அளக்க சூரியக் கடிகாரம், மணல் கடிகாரம், நீர்க்கடிகாரம் போன்றவை பயன்படுத்தப்பட்டன.
 • உசல் கடிகாரம், கைக்கடிகாரம், நிறுத்துக்கடிகாரம் போன்றவை காலத்தை அளக்க பயன்படுகின்றன.
 • பூமியின் நிறையைப்போல் சூரியன் 3,20,000 மடங்கு அதிக நிறை கொண்டது.
 • ரோபோவின் தந்தை எனப்படுபவர் – ஐசக் அசிமோ.
 • ரோபோ என்பது பிலிப்பைன்ஸ் மொழிச் சொல்.
 • ரோபோவின் மூளையாக செயல்படுவது – மின்னணுச் சில்லு(Chip)
 • நேரத்தைப் பொருத்துப் பொருத்துப் பொருளின் நிலை மாறுவதே இயக்கம் ஆகும்.
 • பொருத்து ஒரு பொருளின் நிலை மாறாமல் இருந்தால், அது ஒய்வு நிலையில் உள்ளது என்கிறோம்.
 • ஒய்வும் இயக்கமும் ஒன்றிற்கொன்று தொடர்புடையது.
 • ஒரு பொருள் நேர்க்கோட்டுப் பாதையில் இயங்கினால் அத்தகைய இயக்கம் நேர்கோட்டு இயக்கம்
 • நேர்கோட்டு இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – தானே விழும் பொருளின் இயக்கம், மின்தூக்கியின் இயக்கம்(Lift)
 • ஒரு பொருள் ஒரு புள்ளியை மையமாக வைத்து வட்டப் பாதையில் இயங்கினால், அத்தகைய இயக்கம் – வட்ட இயக்கம் எனப்படும்.
 • குடைராட்டினம், கடிகாரத்தின் முள், மாவு அரைக்கும் இயந்திரம் போன்றவை வட்ட இயக்கத்தை சேர்ந்தவை.
 • வட்ட இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – கடிகார முள்முனையின் இயக்கம், மின்விசிறியின் இறக்கைகளில் ஏதேனும் ஒர் இடத்தில் குறிக்கப்பட்ட புள்ளியின் இயக்கம்.
 • சுழற்சி இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – பம்பரத்தின் இயக்கம், மின்விசிறியின் இயக்கம், குடை இராட்டினத்தின் இயக்கம்.
 • சீரலைவு இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – ஊஞ்சலில் ஆடும் சிறுமியின் இயக்கம், சுவர் கடிகார ஊசலின் இயக்கம், சுண்டிவிடப்பட்ட    வீணைக் கம்பியின் இயக்கம், பூமியைச் சுற்றி வரும் நிலவின் இயக்கம், சூரியனைச் சுற்றி வரும் பூமியின் இயக்கம்.
 • தன்னிச்சையான இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு தொட்டியில் நீந்தும் மீனின் இயக்கம், கால் பந்தாட்டக்களத்தில் உள்ள பந்தின் இயக்கம்.
 • அலகுகளை வரிசைப்படுத்துக: வினாடி, நிமிடம், மணி, வாரம், மாதம், ஆண்டு, மில்லி வினாடி, மைக்ரோ வினாடி.
 • நீரில் வாழும் விலங்குகளில் மிகப்பெரியதான நீலத்திமிங்கலத்தின் நீளம் – 30 மீட்டர் வரை இருக்கும்.
 • மைனஸ் -40 டிகிரி செல்சியஸ் என்பது னைமஸ் -40 டிகிரி பாரன்ஹூட்க்கு சரிசமமாகும்.