அந்தமான் – நிக்கோபார் தீவுகளில் மொத்தம் 572 தீவுகள் உள்ளது.

இந்திய அரசு


மாநிலங்கள்


யூனியன் பிரதேசங்கள்


முக்கிய நகரங்கள்


இந்திய ஆறுகள்