சொல்பொருள்
நாறுவமுளைப்ப
மனோபாவம்உளப்பாங்கு
தனிமனித தத்துவம்தன்னலம் பேணுதல்
சகமக்கள்உடன்வாழும் மக்கள்
இலகுவதுவிளங்குவது
சுவடிநூல்
சுவடிச்சாலைநூலகம்
சர்வகலாசாலைபல்கலைக் கழகம்
ஒற்றைப்பாட்டைஒற்றையடிப்பாதை
வெய்யோன்சூரியன்
புரையோடிஉள்ளுக்குள் அரிக்கப்பட்டு
செல்ஒருவகைக் கறையான்
சோங்கிவாட்டமுற்று
பகட்டு வாழ்க்கைஆடம்பரமான வாழ்க்கை
சிந்தைஉள்ளம்
குன்றிகுறைந்து
சந்திதெருக்கள் கூடுமிடம்
ஆட்டுகின்றஅடிமைப்படுத்துகின்ற
சிறுமைஇழிவு
மூடத்தனம்அறியாமை
மூலதனம்முதலீடு
ஆனாதகுறைவுபடாத
அரம்பையர்கள்அழகிற் சிறந்த தேவ மாதர்கள்
தற்சூழதன்னைச் சூழ
குந்தஉட்கார
கந்தம்மணம்
மசைமேல்
மாவண்டு
மதுதேன்
வாவிபொய்கை
வளர்முதல்நெற்பயிர்
பணிலம்சங்கு
வரம்புவரப்பு
கழைகரும்பு
காசோலை
குழைசிறு கிளை
அரும்புமலர் மொட்டு
மாடுபக்கம்
நெருங்குவளைநெருங்குகின்ற சங்குகள்
ஆரும்நீராடும்
நாகம்நாகமரம்
மேதிஎருமை
துதைத்து எழும்கலக்கி எழும்
கன்னிவாளைஇளமையான வாளைமீன்
சூடுநெல் அரிக்கட்டு
சுரிவளைசங்கு
வேறிதேன்
பகடுஎருமைக்கடா
பாண்டில்வட்டம்
சிமயம்மலையுச்சி
நாளிகேரம்தென்னை
நரந்தம்நாரத்தை
சாலம்ஆச்சாமரம்
தமாலம்பச்சிலை மரம்
இரும்போந்துபருத்த பனைமரம்
சந்துசந்தனமரம்
காஞ்சிஆற்றுப் பூவரசு