ஆகுபெயர்கள் 18 வகைப்படும். அதனை மூன்று பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம்.

பொருள் முதல் ஆறு ஆகுபெயர்கள்அளவை ஆகுபெயர்கள் பிற ஆகுபெயர்கள்
பொருளாகு பெயர் எண்ணல் அளவை ஆகுபெயர்சொல்லாகு பெயர்
இடவாகு பெயர் எடுத்தல் அளவை ஆகுபெயர்தானியாகு பெயர்
காலவாகு பெயர் முகத்தல் அளவை ஆகுபெயர்கருவியாகு பெயர்
சினையாகு பெயர் நீட்டல் அளவை ஆகுபெயர்காரியவாகு பெயர்
பண்பாகு பெயர் கருத்தாவாகு பெயர்
தொழிலாகு பெயர் உவமையாகு பெயர்

எழுத்துஎழுத்து


சொல்


புணர்ச்சி
பொது


அணி


இலக்கியம்
தமிழ் புலவர்கள்