இந்தியாவில் இரண்டு வகையான ஆறுகள் உண்டு. அவையாவன,

 1. இமயமலை ஆறுகள்
 2. தீபகற்ப ஆறுகள்

இமயமலை ஆறுகள்

 1. சிந்து
 2. கங்கை
 3. பிரம்ம்பத்திரா

இமயமலை ஆறுகள்

 1. மகாநதி
 2. கோதாவரி
 3. கிருஷ்ணா
 4. காவேரி
 5. நர்மதை
 6. தபதி

மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள்

 1. நர்மதை
 2. தபதி

கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள்

 1. மகாநதி
 2. காவேரி
 3. கிருஷ்ணா
 4. கோதாவரி
 5. தென்பெண்ணை

தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆறு கோதாவரி ஆகும்.

இந்தியாவின் மிகத்தூய்மையான ஆறு, மேகாலயா மாநிலத்தில் ஒடுகிற உம்ங்கோட் நதி ஆகும்.