கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள சிகரங்கள்உயரம் (மீட்டரில்)
சேர்வராயன் மலை1623
பழமலை1500
உருகமலை1486
குட்டிராயன்1395
முகனூர்1279
வலசமலை1034
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள சிகரங்கள்உயரம் (மீட்டரில்)
தொட்டபெட்டா2637
முக்குருத்தி2554
வேம்படி சோலை2505
பெருமாள் மலை2234
கோட்டை மலை2019
பகாசுரா1918