முதன்முதலில் விந்துவை கண்டறிந்து வரைந்தவர் – ஆண்டன் வான்லூவன்ஹாக்.

பெண்களில் சுரக்கப்படும் ஹார்மோன் – ஈஸ்ட்ரோஜன்

ஆண்களில் சுரக்கப்படும் ஹார்மோன் – ஆண்ரோஜன்

மாதவிடாய் நிலையின் முடிவில் கருப்பையில் கார்பஸ் லுட்டியமானது ஒரு வடுவாக காணப்படுகிறது. அந்த அமைப்பின் பெயர் – கார்ப்பஸ் ஆல்பிக்கன்ஸ்.

விந்துவை சேமிக்கும் வங்கியில் விந்துவை சேமிக்க திரவமாக பயன்படுத்தப்படுவது – நைட்ரஜன்

விலங்குகளில், எந்த பாலூட்டி விலங்கு முட்டையிடும் திறனுடையது – பிளாட்டிபஸ்

மிக மெதுவாக நகரும் திறனுடைய பாலூட்டி – பிக் மிஸ்ரு

குளோனிங் முறையில் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட உயிர் – டாலி செம்மறியாடு

குளோனிங் முறையில் டாலியை உருவாக்கியவர் – அயன்வில்மட்

துரித பிறப்பு ஹார்மோன் எனப்படுவது – ஆக்ஸிடோசின்

உடலின் வெப்ப நிலையை பராமரிக்க உதவும் ஹார்மோன் – தைராக்‌ஸின்

விந்து செல்லும் அண்ட செல்லும் இணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்கும் நிகழ்வு – கருவுறுதல்

டிப்ளாயிடு தன்மையில் உள்ள செல் கருமுட்டை எனப்படும்.

ஆண்களுக்கான நிலையை அறுவை சிகிச்சை கருத்தடை முறை – வாசக்டமி

பெண்களுக்கான நிலையான அறுவை சிகிச்சை கருத்தடை முறை – டியூபெக்டமி.

தாவரவியல்


மனித உடல் பாகங்கள்