இலக்கணக் குறிப்புஒன்றே – ‘ஏ’காரம் தேற்றேகாரம்

வாழ்க்கை கூறல் – தொழிற்பெயர்கள்

நண்ணும் பருவம் – ‘செய்யும்’ என்னும் வாய்ப்பாட்டுப் பெயரெச்சம்

இளமைப்பருவம், தமிழன்னை – இருபெயரொட்டுப் பண்புத் தொகைகள்

அசைத்த மொழி, இசைத்த மொழி – பெயரெச்சங்கள்

திருந்துமொழி, பொருந்துமொழி – வினைத்தொகைகள்

வாழி – வியங்கோள் வினைமுற்று

வாழிய வாழிய – அடுக்குத்தொடர்

உலகம் – இடவாகுபெயர்

வாழ்த்துவம் – தன்மைப் பன்மை எதிர்கால வினைமுற்று

அடி வாழ்த்துவம்(அடியை வாழ்த்துவம்) – இரண்டாம் வேற்றுமைத் தொகை

வந்தவர், போனவர் – முரண்தொடை

இல்லாதவர் – எதிர்மறை வினையாலணையும் பெயர்

யாரையும் நம்பி -முற்றும்மை  

சான்றீர் – விளி

கயன்முள் அன்ன – உவம உருபு

கயன்முள் – ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை

திரைகவுள் – வினைத்தொகை

கடுந்திறல், நல்லாறு, கூர்ம்படை – பண்புத்தொகைகள்

கணிச்சிக் கூர்ம்படை – இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை

இரங்குவிர் – முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று

ஓம்புமின் – ஏவல் பன்மை வினைமுற்று

ஓம்புமின் = ஓம்பு + மின்

ஓம்பு – பகுதி

மின் – ஏவல் பன்மை விகுதி

ஆற்றீர் – முன்னிலைப் பன்மை எதிர்மறை வினைமுற்று

ஆற்றீர் = ஆற்று + ஆ + ஈர்

ஆற்று – பகுதி

ஆ – எதிர்மறை இடைநிலை புணர்ந்து கெட்டது

ஈர் – முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி

படூஉம் – இசைநிறையளபெடை

பழ ஆவணம், தீநெறி, கடும்பகை, முக்குடை – பண்புத்தொகைகள்

மெய்ப்பொருள், சுவர்க்கபதி – இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகைகள்

தற்சூழ – இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை

கன்னிபாலன் – நான்காம் வேற்றுமைத்தொகை

பொங்குதாமரை –  வினைத்தொகை

கண்ணுதல்(நுதல்கண்) – முன்பின்னாய்த் தொக்கது இலக்கணப் போலி

என்கோ – தன்மை ஒருமை வினைமுற்று

ஆனாத செல்வம், உணர்ந்த முதல்வன் – பெயரெச்சம்

உயர்ந்தோய், செறுத்தோய் – முன்னிலை வினைமுற்றுகள்

புடைபுடை – அடுக்குத்தொடர்

இரட்ட, நிழற்ற, கவிப்ப, தெருள – ‘செய’வென் வாய்ப்பாட்டு வினையெச்சங்கள்

பதத்துணை(பதத்தின் துணை) – ஐந்தாம் வேற்றுமைத்தொகை

பூவம்(பூர்வம்) – இடைக்குறை

சொற்பதம்(சொல்லினதுவழி) – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை

சொற்பதம்(சொல்பதம்) – ஒருபொருட்பன்மொழி

புல்நுனி – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை

கண்ணர் வெள்ளம், பசிக்கயிறு, பம்பரம், மெல்லிய காம்பு, சிறுவிரல், தீக்குச்சிகள்  – உருவகங்கள்

பாடுகிறாய் – முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று

வெறுங்கை, கருங்கல் – பண்புத்தொகைகள்

விரல்கள் பத்தும் தோள்கள் இரண்டும் – முற்றும்மைகள்

மலர்ச்சோலை – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்க தொகை

தொடுவானம் – வினைத்தொகை

தெற்கு வடக்காய் – முரண்தொடை

மாவலி – உரிச்சொற்றொடர்

கங்கையும் சிந்துவும், விண்ணிலும் மண்ணிலும் – எண்ணும்மைகள்

சிந்தித்தேன் – தன்மை ஒருமை வினைமுற்று

கன்றுகுரல் – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை

தலை குனிந்து – இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை

சட்டதிட்டம் – உம்மைத்தொகை

நீதிநூல் – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்க தொகை

நீரூற்று – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை

விக்கிவிக்கி – அடுக்குத்தொடர்

பேரோடும் புகழோடும் – எண்ணும்மை

பேரறிவு – பண்புத்தொகை

தீராத வறுமை – எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்

பழுக்கின்றது – நிகழ்கால வினைமுற்று

ஓடு – ஏவல் வினைமுற்று

வாழ்க்கை – தொழிற்பெயர்

அம்மா – வியப்பிடைச்சொல்

தினந்தினம் – அடுக்குத்தொடர்

உயர்ச்சினை – வினைத்தொகை

சிறைப்பறவை – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்க தோகை

பகலுறை – ஏழாம் வேற்றுமை தொகை

முதுமரம் – பண்புத் தொகை

கடிமகள் – உரிச்சொல் தொடர்

தண்பதம், நல்லகம், அருந்துயர், நெடுந்தேர் – பண்புத் தொகை

புல்லார் – இரண்டாம் வேற்றுமைத் தொகை

வல்விரைந்து – ஒருபொருட்பன்மொழி

ஊர்மதி – முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று

வந்தனன் = வா+த்(ந்)+த்+அன்

வா – பகுதி. ‘வ’ எனக் குறுகியது விகாரம்

த் – சந்தி. ‘ந்’ எனத் திரிந்தது விகாரம்

த் – இறந்தகால இடைநிலை

அன் – சாரியை

அன் – ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி