குறிஞ்சிமுல்லைமருதம்நெய்தல்பாலை
தெய்வம்முருகன்திருமால்இந்திரன்வருணன்துர்க்கை
மக்கள்சிலம்பன், வெற்பன், பொருப்பன், கொடிச்சி, குறத்திகுறும்பொறை, நாடன், தோன்றல், கிழத்தி, மனைவிஊரன், மகிழ்நன், கிழத்தி, மனைவிதுறைவன், சேர்ப்பன்மீளி, விடலை, காளை, எயிற்றி
குறவர், குறத்தியர், கானவர்ஆயர், ஆய்ச்சியர், இடையர், இடைச்சியர்கடையர், கடைசியர்,உழவர், உழத்தியர், நுளைச்சியர்பரதவர், பரத்தியர், நுளையர்எயினர், எயிற்றியர், மறவர், மறத்தியர்
பறவைகிளி, மயில்கானக்கோழிநாரை, நீர்க்கோழி, அன்னம், குருகுநீர்க்காக்கைகழுகு, பருந்து, புறா
விலங்குபுலி, கரடி, பன்றிமுயல், மான்எருமை, நீர்நாய்சுறாவலிமை இழந்த புலி, செந்நாய்
ஊர்சிறுகுடிபாடி, சேரிபேரூர், மூதூர்பட்டினம், பாக்கம்குறும்பு
நீர்சுனை நீர், அருவி நீர்கான்யாறுமனைக்கிணறு, பொய்கைஉவர்நீர்க் கேணி, உவர்க்கழிநீர் வற்றின சுனை, நீர்வற்றிய கிணறு
பூகாந்தள், குறிஞ்சி, வேங்கைமுல்லை, குல்லை, பிடவம், தோன்றிதாமரை, கழுநீர், குவளைதாழை, நெயதல், புன்னைமா, குரா, பாதிரி
மரம்அகில், சந்தனம், வேங்கைகொன்றை, குருந்து, காயாமருதம், வஞ்சி, காஞ்சிபுன்னை, தாழைஇருப்பை, ஓமை, உழிஞை, பாலை
உணவுதினை, மலைநெல், மூங்கிலரிசிவரகு, சாமை, முதிரைசெந்நெல், வெண்ணெலரிசிமீனும், உப்பும் விற்றால் பெறும் பொருள்வழிப்பறி செய்த பொருள், கொள்ளையடித்த பொருள்
பறைவெறியாட்டுப்பறை, தொண்டகப்பறைஏறுகோட் பறைமணமுழா, நெல்லரிகிணைமீன்கோட்பறைபோர்ப்பறை, ஊரெறிபறை
பண்குறிஞ்சிப்பண்முல்லைப்பண் (சாதாரி)மருதப்பண்நெய்தல்பண் (செவ்வழி)பாலைப்பண் (பஞ்சுரம்)
யாழ்குறிஞ்சி யாழ்முல்லை யாழ்மருத யாழ்விளரி யாழ்பாலை யாழ்
தொழில்தேனெடுத்தல், கிழங்ககழ்தல், வெறியாடல், தினைகாத்தல்வரகு விதைத்தல், களை பறித்தல், ஆநிரை மேய்த்தல், குழலூதல், காளை தழுவுதல்நெல்லரிதல், களை பறித்தல், கடா விடுதல்மீன் பிடித்தல், உப்பு விற்றல்நிரை கவர்தல், சூறையாடல், வழிப்பறி செய்தல்