ஒரு பொருள் தரும் பல சொற்கள்

சூரியன் – ஞாயிறு, கதிரவன், பகலோன், பரிதி

வயல் – கழனி, பழனம்,செய்

நெருப்பு – தீ, அனல், கனல்

தவறு – மாசு, குற்றம், பிழை

கிளி – தத்தை, சுகம், கிள்ளை

பெண் – நங்கை, வனிதை, மங்கை

கடல் – பரவை, முந்நீர்

சொல் – பதம், மொழி, கிளவி

குழந்தை – மகவு, குழவி, சேய்

செய்யுள் – பா, கவிதை, யாப்பு

அணி – அணிகலன், அழகு