ஒரெழுத்து ஒரு மொழி என்பது ஒரே ஒரு எழுத்தானது ஒரு சொல்லாக வந்து பொருள் தருவது ஆகும்.

ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டும் தனித்து வந்து ஒரு பொருளைக் குறிக்குமானால் அதற்கு ஓரெழுத்து ஒரு மொழிச் சொல் என்று பெயர்.

அ – சுட்டெழுத்து, எட்டு, சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா

ஆ – பசு, ஆன்மா, இரக்கம், நினைவு, ஆச்சாமரம்

இ – சுட்டெழுத்து, இரண்டில் ஒரு பங்கு அரை என்பதின் தமிழ் வடிவம்.

ஈ – பறக்கும் ஈ, தா, குகை, தேனீ, கொடு

உ – சிவன், ஆச்சரியம், சுட்டெழுத்து, இரண்டு என்பதின் தமிழ் வடிவம்

ஊ – இறைச்சி, உணவு, ஊன், தசை

எ – வினா எழுத்து, ஏழு என்பதின் தமிழ் வடிவம்

ஏ – அம்பு, உயர்ச்சிமிகுதி

ஐ – அழகு, உயர்வு, உரிமை, தலைவன், இறைவன், தந்தை, ஐந்து, வியப்பு

ஓ – வினா, மதகுநீர் தாங்கும் பலகை

ஔ – பூமி, ஆனந்தம்

க – வியங்கோள் விகுதி

கா – சோலை, காத்தல்

கி – இரைச்சல் ஒலி

கு – குவளயம், இருள்

கூ – பூமி , கூவுதல்

கை – கரம், ஒழுக்கம்

கோ – அரசன், தலைவன், இறைவன்

கௌ – கொள்ளு, தீங்கு

சா – இறப்பு, சாதல், பேய்

சீ – லட்சுமி, இகழ்ச்சி, வெறுப்புச் சொல், திருமகள்

சு – விரட்டுதல், சுகம், மங்கலம்

சே – காலை, எருது, அழிஞ்சில் மரம், உயர்வு

சை – அறுவறுப்பு ஒலி, கைப்பொருள்

சோ – மதில்

தா – கொடு, கேட்பது

தீ – நெருப்பு, தீமை

து – கெடு, உண், பிரிவு, உணவு, பறவை இறகு

தூ – வெண்மை, தூய்மை

தே – நாயகன், கடவுள்

தை – தமிழ் மாதம், தைத்தல், பொருத்து

நா – நான், நாக்கு

நி – இன்பம், அதிகம், விருப்பம்

நீ – முன்னிலை ஒருமை

நூ – யானை, ஆபரணம், அணி

நே – அன்பு, நேயம்

நை – வருந்து, நைதல், இழிவு

நொ – நொண்டி, துன்பம்

நோ – நோவு, வருத்தம், வறுமை

நெள – மரக்கலம்

ப – நூறு

பா – பாடல், கவிதை, நிழல், அழகு

பூ – மலர்

பே – மேகம், நுரை, அழகு, அச்சம்

பை – பசுமை, இளமை, கைப்பை, பாம்புப் படம், உறை

போ – செல், ஏவல்

ம – சந்திரன், எமன்

மா – பெரிய, சிறந்த, உயர்ந்த, மாமரம், விலங்கு

மீ – வான், மேலே, உயரம், உச்சி

மூ – மூப்பு, மூன்று

மே – மேன்மை, மேல், அன்பு

மை – அஞ்சனம், கண்மை, இருள்

மோ – முகத்தல், மோதல்

யா – அகலம், மரம், யாவை, இல்லை

வ – நாலில் ஒரு பங்கு “கால்” என்பதன் தமிழ் வடிவம்

வா – அழைத்தல், வருக, ஏவல்

வி – அறிவு, நிச்சயம், ஆகாயம்

வீ – மலர், விரும்புதல், பறவை, அழகு

வே – வேம்பு, உளவு

வை – புல், கூர்மை, வைதல், வைத்தல்

வெள – கெளவுதல், கொள்ளை அடித்தல், கைப்பற்றுதல்  

ள – தமிழெழுத்து நூறு என்பதன் வடிவம்

ளு – நான்கில் மூன்று பகுதி, முக்கால் என்பதன் வடிவம்

று – எட்டில் ஒரு பகுதி அரைக்கால் எனபதன் வடிவம்