ஜனவரி, 16 – அன்று, நாட்குறிப்பு வேந்தர் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை மறைந்தார்.