குழி ஆடி, குவி ஆடிகுவி லென்ஸின் பயன்பாடுகள்

  • ஒளிப்படக் கருவியில் பயன்படுகின்றன.
  • உருப்பெருக்கும் கண்ணாடிகளாகப் பயன்படுகின்றன.
  • நுண்ணோக்கிகள், தொலைநோக்கிகள் மற்றும் நழுவப்பட வீழ்த்திகள் (Slide Projector) போன்றவற்றின் உருவாக்கத்தில் பயன்படுகின்றன.
  • தூரப்பார்வை என்ற பார்வைக் குறைபாட்டைச் சரிசெய்ய பயன்படுகிறது.

குழி லென்ஸின் பயன்பாடுகள்

  • கலிலியோ தொலைநோக்கியில் கண்ணருகு லென்சாகப் பயன்படுகிறது.
  • வெளியாட்களைத் தெரிந்துகொள்ள வீட்டின் கதவுகளில் ஏற்படுத்தப்படும் உளவுத் துறைகளில் பொருத்தப்படுகின்றன.
  • கிட்டப்பார்வை என்னும் பார்வை குறைபாட்டை சரிசெய்யப் பயன்படுகின்றன.