உணாஉணவு
ஆறுவழி
தனவேயாம்தம்முடைய நாடே ஆகும்
ஆற்றவும்நிறைவாக
தழையா வெப்பம்பெருகும் வெப்பம், குறையாத வெப்பம்
வையம்உலகம், பூமி
வையத்து அமுதுபூமியின் அமுதம்
புனல்நீர்
வானப்புனல்வானத்து நீர்
திறவுகோல்சாவி
அகவிலைதானிய விலை
நாழிதானியங்களை அளக்கும் படி
ஆனம்குழம்பு
கடிகைஅணிகலன்
மடவாள்பெண்
தகைசால்பண்பில் சிறந்த
மனக்கினியமனதுக்கு இனிய
காதல் புதல்வர்அன்புமக்கள்
ஓதின்எதுவென்று சொல்லும் போது
புகழ்சால்புகழைத்தரும்
உணர்வுநல்லெண்ணம்
வாய்க்கால்ஆற்றின் ஒரு சிறு கிளை
செய்நன்செய் நிலம்
வண்மைபொருள் இல்லாதவர்க்கு கொடுக்கும் குணம்
ஞாலம்உலகம்