தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீர்மின் நிலையங்கள்

வ. எண்நீர் மின் நிலையங்கள்ஆறுகள்மில்லியன் வாட்கள்
1குந்தி I to Vபவானி500
2மேட்டூர்காவிரி840
3ஆழியார்ஆழியார்60
4கொதையார் – I மற்றும் IIகோதையார்100
5சோலையார் – I மற்றும் IIசோலையார்95
6காடம்பாறைகாடம்பாறை400
7கீழ் மேட்டூர்காவிரி120
8பாபநாசம் நீர் மின் சக்திபாபநாசம்32
9பைகாராபைகாரா150
மொத்தம்2,297


அணைகள்


ஆறுகள்