1 – க 

2 – உ

3 – ங

4 – ச,

5 – ரு

6 – சு

7 –  எ

8 – அ

9 – கூ

10 – கo

11 – கக

12 – கஉ

13 – கங

14 – கச

15 – கரு

16 – கசு

17 – கஎ

18 – கஅ

19 – ககூ

20 – உo

21 – உக

22 – உஉ

23 – உங

24 – உச

25 – உரு

26 – உசு

27 – உஎ

28 – உஅ

29 – உகூ

30 – ஙo


31 – ஙக

32 – ஙஉ

33 – ஙங

34 – ஙச

35 – ஙரு

36 – ஙசு

37 – ஙஎ

38 – ஙஅ

39 – ஙகூ

40 – சo

41 – சக

42 – சஉ

43 – சங

44 – சச

45 – சரு

46 – சசு

47 – சஎ

48 – சஅ

49 – சகூ

50 – ருo

51 – ருக

52 – ருஉ

53 – ருங

54 – ருச

55 – ருரு

56 – ருஎ

57 – ருஎ

58 – ருஎ

59 – ருகூ

60 – சுo


61 – சுக

62 – சுஉ

63 – சுங

64 – சுச

65 – சுரு

66 – சுசு

67 – சுஎ

68 – சுஅ

69 – சுகூ

70 – எo

71 – எக

72 – எஉ

73 – எங

74 – ஏசு

75 – எரு

76 – எசு

77 – எஎ

78 – எஅ

79 – எகூ

80 – அo

81 – அக

82 – அஉ

83 – அங

84 – அச

85 – அரு

86 – அசு

87 – அஎ

88 – அஅ

89 – அகூ

90 – கூo


91 – கூக

92 – கூஉ

93- கூங

94 – கூச

95 – கூரு

96 – கூசு

97 – கூஎ

98 – கூஅ

99 – கூகூ

100 – கoo

101 – கoக

102- கoஉ

103 – கoங

104 – கoச

105 – கoரு

106 – கoசு

107 – கoஎ

108 – கoஅ

109 – கoகூ

110 – ககo

111 – ககக

112- ககஉ

113 – ககங

114 – ககச

115 – ககரு

116 – ககசு

117 – ககஎ

118 – ககஅ

119 – கககூ

120 – கஉo


121 – கஉக

122- கஉஉ

123 – கஉங

124 – கஉச

125 – கஉரு

126 -கஉசு

127 – கஉஎ

128 – கஉஅ

129 – கஉகூ

130 – கஙo

131 – கஙக

132- கஙஉ

133 – கஙங

134 – கஙச

135 – கஙரு

136 – கஙசு

137 – கஙஎ

138 – கஙஅ

139 – கஙகூ

140 – கசo

141 – கசக

142- கசஉ

143 – கசங

144 – கசச

145 – கசரு

146 – கசசு

147 – கசஎ

148 – கசஅ

149 – கசகூ

150 – கருo


151 – கருக

152- கருஉ

153 – கருச

154 – கருச

155 – கருரு

156 – கருஎ

157 – கருஎ

158 – கருஅ

159 – கருகூ

160 – கசுo

161 – கசுக

162- கசுஉ

163 – கசுங

164 – கசுச

165 – கசுரு

166 – கசுசு

167 – கசுஎ

168 – கசுஅ

169 – கசுகூ

170 – கஎo

171 – கஎக

172- கஎஉ

173 – கஎங

174 – கஏசு

175 – கஎரு

176 – கஎசு

177 – கஎஎ

178 – கஎஅ

179 – கஎகூ

180 – கஅo


181 – கஅக

182- கஅஉ

183 – கஅங

184 – கஅச

185 – கஅரு

186 – கஅசு

187 – கஅஎ

188 – கஅஅ

189 – கஅகூ

190 – ககூo

191 – ககூக

192- ககூஉ

193 – ககூங

194 – ககூச

195 – ககூரு

196 – ககூசு

197 – ககூஎ

198 – ககூஅ

199 – ககூகூ

200 – உoo

எழுத்துஎழுத்து


சொல்


புணர்ச்சி
பொது


அணி


இலக்கியம்
தமிழ் புலவர்கள்