1781 – ஆம் ஆண்டு, யுரேனஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

யுரேனஸ் சூரியக் குடும்பத்தில் சூரியனிலிருந்து ஏழாவதாக அமைந்துள்ள ஒரு கோளாகும்.

விட்டத்தின் அடிப்படையில் இது மூன்றாவது பெரிய கோளாகும்.

இக்கோள் கிரேக்கக் கடவுள் யுரேனஸின் நினைவாகப் பெயரிடப்பட்டது.

கண்ணுக்குப் புலப்படும் கோளாயினும், அதன் மிகுந்த மெதுவான கோளப்பாதையாலும் மங்கலான தோற்றத்தாலும் பண்டைய கால மக்கள் அதனை ஒரு கோளாகக் கருதவில்லை.

யுரேனஸ் ஒரு பெரிய வளிக்கோளம் ஆகும்.

இதன் வளிமண்டலத்தில் ஹைட்ரஜன், ஹூலியம், மீத்தேன் போன்ற வளிகள் உள்ளன.

இதன் வெப்பநிலை -197 டிகிரி செல்சியசு.

இக்கோளைச் சுற்றி 11 பெரிய வளையங்கள் உண்டு.

இக்கோள் ஒரு முறை சூரியனைச் சுற்றி வர 84 புவி ஆண்டுகள் ஆகும்.

இது தன்னைத் தானே சுற்றி வர 17 மணி 14 நிமிடங்கள் ஆகும்.

அப்படியென்றால் இயுரேனசில் ஓர் ஆண்டு என்பது புவியின் 43,000 நாள்கள் ஆகும்.