வினை மரபு • சோறு உண்டான்
 • முறுக்குத் தின்றான்
 • பால் பருகினான்
 • தண்ணீர் குடித்தான்
 • பூ பறித்தாள்
 • மாலை தொடுத்தாள்
 • ஓவியம் புனைந்தாள்
 • கூடை முடைந்தார்
 • பாய் பின்னினர்
 • ஆடை நெய்தார்
 • மரம் வெட்டினார்
 • உமி கருக்கினான்
 • மாத்திரை விழுங்கினான்
 • அம்பு எய்தார்
 • செய்யுள் இயற்றினார்