2022, ஏப்ரல், 25 – வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை என்ற பெயர் ‘வேளாண்மை – உழவர் நலத்துறை’ எனப் பெயர் மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.