கி.பி. 1492 முதல் கி.பி. 1763 ஆம் ஆண்டு வரை ஐரோப்பிய நாடுகள் பின் பற்றிய கொள்கை காலணி ஆதிக்கம் எனப்படுகிறது.