முதலாம் பானிபட் போர் பாபருக்குகும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் இடையே நடைபெற்றது.