போர்ச்சுக்கீசியர்கள் முதலாவதாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு வந்தடைந்தனர்.