போர்ச்சுக்கீசியர்களைத் தொடர்ந்து இரண்டாவதாக டச்சு நாட்டவர்கள் தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடியை வந்தடைந்தனர்.

டச்சுக்காரர்கள் நாகபட்டினத்தை தங்கள் கட்டுக்குள் போர்ச்சுகீசியர்களிடமிருந்து கொண்டுவந்தார்கள்.