செப்டம்பர், 29 – சென்னை மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டது.