கி.பி. 1782 ஆம் ஆண்டு வரலாற்றில் நடைபெற்ற சில முக்கிந நிகழ்வுகள்

1775 – 1782 – ஆண்டுகளில் முதலாம் ஆங்கிலேய மராட்டிய போர் நடைபெற்றது.

டச்சு நாட்டவரிடமிருந்து தூத்துக்குடி நகரத்தினை ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றி கிழக்கு இந்திய கம்பெணியினை நிறுவினார்கள்.