செப்டம்பர், 24 – அமெரிக்க ஐகோர்ட் நிறுவப்பட்டது.

நீலகிரி பிரிட்டிஷ் அரசிடம் கொடுக்கப்பட்டவுடன், அது கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறியது.