இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் அவர்களது பிள்ளைகளை மையமாகக் கொண்டு, மதப்பிரச்சாரத்தை இலக்காக கொண்டு ஆங்கிலேயப் பள்ளிக்கூடங்கள் தொடங்கப்பட்டது.

இந்தியாவில் முதல் மிருகக்காட்சி சாலை பரச்சாபூரில் நிறுவப்பட்டது.