1847 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1 ஆம் நாள் அன்னி பெசண்ட் பிறந்தார்.

செப்டம்பர், 20 – நீலப் பென்னின் அஞ்சல் தலையை பிரிட்டானியா, மொரீசியஸில் வெளியிட்டது.