சென்னையில், சென்னை பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது.

ஆல்பிரட் நோபல், எரிவாயு மீட்டர் குறித்த கண்டுபிடிப்புக்கு காப்புரிமை பெற்றார்.

முதல் இந்திய சுதந்திரப் போர் அல்லது சிப்பாய் கலகம் இந்தியாவின் மீரட் நகரில் நடைபெற்றது.

இரண்டாம் அபின் போர் சீனாவில் நடைபெற்றது.


Indian Post

இந்திய அஞ்சல் சேவை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக தொடங்கப்பட்டது.கி.பி. 01 முதல் கி.பி 1000 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1001 முதல் கி.பி 1100 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1101 முதல் கி.பி 1400 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1401 முதல் கி.பி 1500 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1501 முதல் கி.பி 1600 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1601 முதல் கி.பி 1700 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1701 முதல் கி.பி 1800 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1801 முதல் கி.பி 1900 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1901 முதல் கி.பி 2000 ஆம் ஆண்டு வரை


2001 ஆம் ஆண்டு முதல் ….