நவம்பர், 06 – அன்று, ஆபிரஹாம் லிங்கன் (Abraham Lincoln), அவர்கள் அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

இந்தியாவில் ஆளுநராக பணியாற்றிய டல்ஹவுசி பிரபு அவர்கள் டிடம்பர் மாதம் மறைந்தார்.

இந்தியாவில் முதன் முதலாக வருமான வரி, சர் ஜேம்ஸ் வில்சன் என்பவரால் விதிக்கப்பட்டது.

திருத்தந்தை நாடுகள் முழுதும் இத்தாலி முடியரசோடு சேர்க்கப்பட்டது.கி.பி. 01 முதல் கி.பி 1000 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1001 முதல் கி.பி 1100 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1101 முதல் கி.பி 1400 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1401 முதல் கி.பி 1500 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1501 முதல் கி.பி 1600 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1601 முதல் கி.பி 1700 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1701 முதல் கி.பி 1800 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1801 முதல் கி.பி 1900 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1901 முதல் கி.பி 2000 ஆம் ஆண்டு வரை


2001 ஆம் ஆண்டு முதல் ….