தாதாபாய் நௌரோஜி அவர்கள் லண்டனில், ‘இந்திய சங்கம்’ (Indian Society) – யை தோற்றுவித்தார்.

சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தினை வள்ளலார் நிறுவினார்.